Mångfald, jämlikhet och inkludering på ESO

ESO:s engagemang för mångfald, jämlikhet och inkludering

ESO:s uppdrag är att designa, bygga och driva de mest avancerade observatorierna på marken och att främja internationellt samarbete för astronomi. Detta arbete leder till ovärderliga vetenskapliga och tekniska framsteg och bidrar till social hållbarhet, i linje med FN:s mål för hållbar utveckling . ESO har åtagit sig att främja mångfald, jämlikhet och inkludering, som ingår i ESO:s kärnvärderingar som återspeglas i organisationens åtagande om mångfald, jämlikhet och inkludering:

På ESO värdesätter vi vår mångsidiga arbetsstyrka. Vi respekterar vår personals unika erfarenhet och perspektiv och tror på varje individs bidrag för att gemensamt fullgöra ESO:s uppdrag. 

Vi bekräftar ESO:s åtagande att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö som är säker, professionell och av ömsesidigt förtroende, där alla behandlas med hövlighet och respekt. Vi inser också att individer kan behöva olika typer av stöd för att deras möjligheter ska vara desamma som andras. 

 

Följaktligen har vi åtagit oss att behandla individer rättvist och respektfullt oavsett kön, ålder, funktionsvariationer, religion eller tro, etnicitet, nationalitet eller nationellt ursprung, utseende, sexuell läggning och familjesituation. Vi strävar efter att skapa rättvisa möjligheter och förbinder oss därför att ge alla grupper de resurser de behöver för att lyckas.

Definitioner
Mångfald definieras som förekomsten av skillnader inom en given miljö. Detta inkluderar könsidentitet, ålder, begåvning, etnicitet, religion, nationalitet, gemenskap, sexuell läggning och färdigheter. Vi erkänner den otvivelaktiga och dokumenterade fördelen med en mångsidig personalstyrka som ger ett spektrum av perspektiv i vår organisation och beslutsfattande strukturer. Jämlikhet innebär rättvis behandling genom tillgång och möjligheter för alla anställda. Vi inser att det finns fördelar och svårigheter och att alla som ett resultat av detta inte har samma förutsättningar. Jämlikhet är en process som börjar med att erkänna att det finns en ojämlik startplats som syftar till att åtgärda obalansen. Jämlikhet säkerställer att alla människor kan växa, bidra och utvecklas, oavsett identitet.  Inkludering syftar på den avsiktliga strävan att värdera människors olikheter och göra det möjligt för alla att prestera till fullo oavsett bakgrund, identitet eller omständigheter. Vi strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö, där alla känner att de hör hemma och att deras bidrag är viktigt.

En formell beskrivning av hur principerna för mångfald, jämlikhet och inkludering har etablerats och fortsätter att etableras på ESO, och hur de övervakas och kommer att fortsätta att övervakas i fråga om effektivitet beskrivs i ESO:s plan för mångfald, jämlikhet och inkludering. Denna sida belyser några av ESO:s aktiviteter och strategiska åtgärder som beskrivs där.

Främjande av mångfald mellan könen

Jämställdhet mellan könen, och i synnerhet kvinnors framsteg inom vetenskapen, har varit en prioritet inom ESO i över 15 år. Jämlikhet och inkludering är två nyare fokusområden.

På ESO inleddes arbetet med främjandet av könsmångfald med ett projekt 2005-2006 kallat "Status of women at ESO", som syftade till att undersöka könsfördelningen i organisationen. Resultaten visade att kvinnliga anställda endast stod för 18 % av den totala personalen. Dessa resultat var nedslående men fungerade som grund för framtida åtgärder. Den nuvarande könsfördelningen vid ESO visar att kvinnlig personal representerade 26,4 % av det totala antalet anställda i slutet av 2021, men ESO siktar på att öka denna siffra ytterligare, vilket beskrivs längre ner.

Förutom att främja jämställdhet mellan könen inom ESO har organisationen vidtagit åtgärder för att främja mångfald utanför, deltagit i initiativ för att ta itu med ojämlikhet inom astronomi och inspirera yngre barn att engagera sig inom naturvetenskap, teknik och matematik (STEM).

Till exempel deltar ESO i initiativ för att främja jämställdhet, mångfald och inkludering genom sitt samarbete med UN Women i Chile, där dess observatorier finns. År 2020 undertecknades ett samförståndsavtal mellan ESO och UN Women med målet att främja vetenskaps- och ingenjörskarriärer bland unga flickor i Chile, samt att skapa utbildningsmöjligheter för missgynnade kvinnor som har kämpat för att avsluta sin formella utbildning. Inom ramen för detta avtal pågår ett utbildningsprogram vid ESO:s Paranalobservatorioumr i norra Chiles Antofagastaregion för att ge kvinnor teknisk utbildning i beläggningstekniker för teleskopspeglar som används i professionella astronomiska observatorier. Dessutom har flera kollegor från ESO i Chile deltagit i ett mentorskapsprojekt, LIQCAU, som leds av universiteten i Antofagasta och som fokuserar på att öka kvinnors deltagande inom STEM-områdena.

 

ESO samarbetar också med andra organisationer för att främja könsmångfald, till exempel:

ESO-initiativ för mångfald, jämlikhet och inkludering

För att odla en tillåtande arbetskultur där alla kan arbeta framgångsrikt oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder eller någon annanidentitet, utnyttjar ESO ett datadrivet och målinriktat tillvägagångssätt som främjar mångfalds-, jämlikhets- och inkluderingsaktiviteter och som stöds av dedikerade resurser.

ESO:s  personalavdelning och kommitté för mångfald och inkludering samlar in och övervakar relevanta data i hela organisationen som ligger till grund för att utveckla mål, policyer och god praxis för alla aspekter av mångfald, jämlikhet och inkludering och som vägleder implementeringen i hela organisationen. Inom en snar framtid kommer detta arbete att kompletteras av en dedikerad hållbarhets- och mångfaldsansvarig som tillhandahåller ledarskap och stöd i hållbarhetsåtgärder, inspirerat av FN:s mål för hållbar utveckling. Slutligen har ESO en dedikerad ombudsperson som tillhandahåller olika tjänster för att förbättra ESO:s förmåga att effektivt hantera konflikter och tvister.

Strategiska prioriteringar och åtgärder

ESO har implementerat tre strategiska prioriteringar för att förbättra jämställdheten inom mångfald, jämlikhet och inkludering.

Strategisk prioritering: mångfald

ESO rekryterar främst från sina 16 medlemsländer och partnerländer men även utanför dessa länder. Arbetsstyrkan är därför kulturellt mångfaldig med anställda från dussintals nationer med varierande bakgrund och olika sätt att tänka och lösa problem. ESO välkomnar personal och besökare från olika kulturer, nationaliteter och kön, och utvecklar en medvetenhet och förståelse för olikheter för att öka acceptans och inkludering. Denna mångfald har varit nyckeln till framgången för organisationen. För att ytterligare främja mångfalden har ESO åtagit sig att:

 • öka det totala antalet kvinnor i organisationen, med målet att nå 30 % representation senast 2030;

 • öka andelen kvinnor i tekniska, ingenjörs- och beslutsfattande positioner;

 • skala upp sina ansträngningar för att stödja andra mångfaldsdimensioner (relaterade till funktionsvariationer, ålder, HBTQ+, etnicitet och så vidare), av vilka det första steget är att förstå behoven hos underrepresenterade grupper och se till att arbetsplatsen och policyerna är inkluderande gentemot dem.

För att arbeta mot sina mål genomför ESO följande åtgärder:

 

 • Attraherar diversifierade jobbkandidater genom språkval i jobbannonser för att marknadsföra ansökningar från olika målgrupper och delta i karriärmässor med fokus på underrepresenterade grupper. I framtiden kommer ESO säkerställa att alla delar av anställningsprocessen är tillgänglig för alla, inklusive arbetssökande med funktionsnedsättning, från jobbannonsen till intervjuprocessen;

 • Säkerställer att uttagningsnämnderna är diversifierade för att minska partiskhet under intervjuer och utbilda uttagningsnämndens ledamöter att känna igen sådana partiskheter;

 • Ger rekryteringschefer mer djupgående utbildning om mångfald och inkluderingsmedvetenhet, såväl som om omedveten partiskhet;

 • Tar hänsyn till mångfaldsaspekter vid rekrytering genom att nominera kandidater som uppfyller de väsentliga kraven som definieras i jobbannonsen och som tillför ett mervärde till mångfalden i teamet;

 • Ger incitament till entreprenörer som tillhandahåller tekniska tjänster vid observatorierna att öka mångfalden i deras arbetsstyrka.

 

Strategisk prioritering: jämlikhet

ESO har åtagit sig att förstå och stegvis minska potentiella skillnader i löner och karriärutveckling som påverkar vissa grupper av individer (till exempel kvinnor).

För att uppnå detta kommer ESO att:

 

 • samla, analysera och producera data om startlön och karriärutveckling baserat på kön (och i framtiden även andra dimensioner);

 • utveckla ledarskaps- och mentorprogram för kvinnor. Mentorprogram erbjuder möjligheter för chefer som tillhör underrepresenterade grupper att träffa seniora ledare som kan dela sin bakgrund;

 • utvärdera nuvarande praxis för att identifiera talanger och utveckla sätt att stödja diversifierad personal och i synnerhet kvinnor mot högre nivåer.

Strategisk prioritering: inkludering

ESO har åtagit sig att:

 • skapa en välkomnande miljö och göra det möjligt för personal att arbeta mer effektivt och säkrare genom mer avancerade policyer för balans mellan arbete och privatliv med fokus på att skapa en psykologiskt säker miljö;

 • förstå behoven hos personal med funktionsvariationer, inklusive dolda funktionsvariationer, och tillhandahålla rimliga anpassningar;

 • vara välkomnande mot personal och besökare från olika kulturer och nationaliteter och främja ytterligare medvetenhet om och förståelse för kulturella skillnader inom ESO-personalen i syfte att öka acceptans och inkludering.

För att uppnå detta implementerar ESO riktlinjer och policyer för att främja en säker arbetsmiljö för alla anställda. Detta inkluderar att:

 • säkerställa omfattande onboarding för all personal och tillhandahålla ombudsmannatjänster;

 • ha en respektfull arbetsplatspolicy för att stödja en arbetsmiljö fri från alla typer av olämpligt beteende inklusive trakasserier och diskriminering, liksom att främja psykologisk säkerhet;

 • främja balans mellan arbete och privatliv, som att ha familjevänliga policyer på plats och möjliggöra flexibla arbetsarrangemang.

I framtiden kommer ESO att genomföra åtgärder för att också främja en inkluderande miljö för personer med funktionsvariationer, inklusive dolda funktionsvariationer, såsom att:

 • organisera informationssamtal på ESO:s anläggningar i Tyskland och Chile;

 • identifiera, utse och utbilda en grupp kontaktpersoner för att ge informella och konfidentiella råd till personal med funktionsvariationer och ge rekommendationer för rimlig anpassning av deras behov;

 • genomföra en bedömning av byggnadernas fysiska tillgänglighet på alla ESO:s anläggningar.

 

För att säkerställa att dessa initiativ och åtgärder främjar en mer mångsidig, inkluderande och rättvis organisation kommer ESO att fortsätta att årligen rapportera om framsteg till ESO-rådet.