Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inkluusio ESOlla

ESOn sitoutuminen monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja inkluusioon

ESOn tehtävä on suunnitella, rakentaa ja operoida kaikkein edistyksellisimpiä maanpäälisiä observatorioita ja edistää kansainvälistä yhteistyötä tähtitieteessä. Tämä työ johtaa merkittävään tieteelliseen ja teknologiseen edistykseen ja edesauttaa sosiaalista kestävyyttä linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESO on sitoutunut edistämään monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota osana organisaation ydinarvoja. Tämä näkyy myös ESOn monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inkluusio -lausunnosta:

Me ESOlla arvostamme monimuotoista henkilöstöä. Me kunnioitamme työntekijöidemme yksilöllisiä kokemuksia ja näkökulmia ja uskomme jokaisen yksilön panokseen ESOn tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä. 

Vahvistamme ESOn sitoutumista monimuotoisen ja inklusiivisen työskentelyilmapiirin luomiseen. Tämä ilmapiiri on turvallinen, ammattimainen ja perustuu yhteiseen luottamukseen. Kaikkia kohdellaan kohteliaasti ja kunnioittavasti. Tunnistamme myös, että eri ihmiset voivat tarvita eri verran tukea samojen mahdollisuuksien saamiseksi.

Olemme siten sitoutuneita kohtelemaan yksilöitä oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, rajoitteistaan, uskonnostaan tai uskomuksistaan, etnisyydestä, kansallisuudesta tai kansallisesta syntyperästä, ulkonäöstä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja perhetilanteesta. Pyrimme luomaan todellista mahdollisuuksien tasa-arvoa ja siten sitoudumme antamaan eri ryhmille ne resurssit, joita he menestymiseen tarvitsevat.

Määritelmiä
Monimuotoisuus määritellään tietyssä tilanteessa olevien erojen olemassaolona. Tämä pitää sisällään sukupuoli-identiteetin, iän, kyvyt, etnisyyden, uskonnon, kansallisuuden, yhteisöt, seksuaalisen suuntautumisen, tekemisen paikan ja tekemisen tavan. Me tunnistamme eittämättömän ja todistetun hyödyn monimuotoisesta henkilöstöstä, joka luo kirjon erilaisia näkökulmia ryhmiin ja päätöksentekorakenteisiin. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa kaikkien työntekijöiden reilua kohtelua esteisiin ja mahdollisuuksiin liittyen. Ymmärrämme, että etuoikeuksia ja esteitä on edelleen olemassa ja että tästä johtuen kaikki eivät aloita samalta viivalta. Oikeudenmukaisuus on prosessi, joka alkaa tunnustamalla, että on olemassa epätasa-arvoisia lähtötilanteita, ja oikeudenmukaisuus työskentelee näiden epätasapainojen korjaamiseksi ja huomioimiseksi. Oikeudenmukaisuus varmistaa, että kaikki ihmiset voivat kasvaa, osallistua ja kehittyä, identiteetistään riippumatta.

Inkluusio viittaa kansainväliseen pyrkimykseen arvostaa ihmisten eroavaisuuksia ja mahdollistaa kaikkien mahdollisimman hyvä suoriutuminen heidän taustastaan, identiteetistään tai olosuhteistaan riippumatta. Pyrimme luomaan inklusiivisen työympäristön, johon jokainen tuntee kuuluvansa, ja että heidän panostaan arvostetaan.


Virallinen kuvaus siitä, miten monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja inkluusion periaatteet on ESOlla otettu käyttöön ja toteutetaan, ja miten niiden tehokkuutta valvotaan ja tullaan valvomaan, löytyy ESOn monimuotoisuus-, oikeudenmukaisuus- ja inkluusiosuunnitelmasta. Tällä sivulla korostetaan joitain siinä kuvattuja ESOn toimia ja strategisia toimenpiteitä.

Sukupuolten moninaisuuden tukeminen

Sukupuolten tasa-arvo, ja erityisesti naisten eteneminen tieteiden alalla, on ollut ESOssa etusijalla yli 15 vuotta. Oikeudenmukaisuus ja inkluusio ovat uudempia toimintojen kehittämiskohteita.

ESOssa sukupuolten moninaisuuden tukeminen alkoi 2005-2006 projektilla nimeltä “naisten asema ESOssa”, joka pyrki kartoittamaan organisaation sukupuolijakaumaa. Tulokset näyttivät, että kaikista työntekijöistä naisia oli vain 18%. Nämä tulokset olivat pettymys, mutta toimivat perustana myöhemmälle toiminnalle. Vuoden 2021 lopussa ESOn työntekijöistä naisia oli 26,4%, mutta ESO pyrkii nostamaan osuutta edelleen, kuten alla on kuvattu.

ESOn sisällä sukupuolten tasapainon edistämisen lisäksi organisaatio on tehnyt työtä edistääkseen monimuotoisuutta myös sen ulkopuolella osallistumalla hankkeisiin, joiden tarkoituksena on nostaa esiin epätasa-arvoa tähtitieteessä ja kannustaa lapsia osallistumaan tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan (STEM) aloilla.

ESO esimerkiksi osallistuu hankkeisiin, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, moninaisuutta ja inkluusiota työskentelemällä yhdessä YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kanssa Chilessä, missä sen observatoriot sijaitsevat. 2020 ESO ja UN Women allekirjoittivat aiesopimuksen, jonka tavoitteena on kannusta Chilen tyttöjä tieteen ja tekniikan urille ja luoda koulutusmahdollisuuksia huono-osaisille naisille, joilla on ollut vaikeuksia saada koulutustaan loppuun. Tämän sopimuksen alla ESOn Paranalin observatoriolla on meneillään koulutusohjelma pohjoisen Chilen Antofagasta-alueella. Ohjelmassa naisille annetaan teknistä koulutusta ammattitähtitieteilijöiden käyttämien kaukoputkien ja observatorioiden pinnoitustekniikoista. Lisäksi monet Chilessä asuvat ESOn työntekijät ovat liittyneet Antofagastan yliopistojen johtamaan LIQCAU-mentorointiohjelmaan, joiden tavoitteena on lisätä naisten osallisuutta STEM-aloilla.

ESO työskentelee myös muiden sukupuolten moninaisuutta edistävien organisaatioiden kanssa, kuten

 • GENERA (Gender Equality Network in Physics in the European Research Area), joka vaalii fysiikassa globaalia yhteistyötä sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä käytänteissä ja linjauksissa tutkimuslaitosten, yhdistysten ja konsortioiden välillä; 
 • naisinsinöörien liitto Society of Women Engineers
 • kansainvälisen tähtitieteellisen unionin (IAU) Naiset tähtitieteessä -työryhmä (Working Group of Women in Astronomy).

ESOn aloitteet monimuotoisuudelle, oikeudenmukaisuudelle ja inkluusiolle

Kehittääkseen mahdollistavan työkulttuurin, jossa kaikki pystyvät työskentelemään hyvin sukupuolestaan, etnisyydestään, uskonnostaan, iästään, sukupuoli-identiteetistään, seksuaalisesta suuntautumisestaan, vammastaan tai mistä tahansa muusta osasta asemaansa tai identiteettiään riippumatta , ESO ottaa tutkimukseen pohjautuvan ja tavoitelähtöisen lähestymistavan monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja inkluusioon liittyviin toimiin, joita näihin teemoihin keskittyvät resurssit tukevat.

ESOn monimuotoisuus- ja inkluusiokomitea, ja henkilöstöosasto keräävät ja seuraavat olennaista aineistoa koko organisaation sisällä ja kehittävät näiden pohjalta tavoitteita, linjauksia ja hyviä käytänteitä koskien kaikkia monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja inkluusion osa-alueita, ja ohjaavat toimeenpanoa koko organisaation osalta. Lähitulevaisuudessa tätä työtä täydentää näihin asioihin keskittyvä kestävyys- ja monimuotoisuusasiamies, joka edistää johtajuutta ja tukea kestävyystekoihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. ESOlla on lisäksi asiaan keskittyvä sovittelija, joka tarjoaa erilaisia palveluita liittyen ESOn kykyyn käsitellä konflikteja ja muita ongelmia tehokkaasti.

Strategiset prioriteetit ja toimet

ESO on valinnut kolme korkean tason strategista prioriteettia osana suunnitelmaansa parantaa tasa-arvoa, etenkin monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota.

Strateginen prioriteetti: monimuotoisuus

ESO rekrytoi työntekijöitä ensisijaisesti 16 jäsenmaastaan ja yhteistyökumppanimaista, mutta voi rekrytoida myös näiden maiden ulkopuolelta. Henkilöstö on näin kulttuurisesti monimuotoista, kun työntekijät tulevat kymmenistä eri maista ja ovat erilaisista taustoista ja tuovat mukanaan erilaisia ajattelutapoja ja ongelmanratkaisumenetelmiä. ESO toivottaa tervetulleiksi työntekijät ja kaiken sukupuoliset vierailijat eri kulttuureista, maista ja kehittää tietoisuutta ja ymmärrystä eroavaisuuksia kohtaan lisätäkseen hyväksyntää ja inkluusiota. Tämä monimuotoisuus on ollut ratkaisevassa osassa organisaation onnistumisessa. Tukeakseen monimuotoisuutta entistä enemmän, ESO on sitoutunut:

 • kasvattamaan naisten määrää organisaatiossa, tavoitteenaan päästä 30%:iin vuoteen 2030 mennessä;
 • kasvattamaan naisten osuutta teknikkojen, insinöörien ja päätöksentekijöiden joukossa;
 • entistä paremmin tukemaan muita monimuotoisuuden ulottuvuuksia (vammaisuus, ikä, HLBT+, etnisyys, jne.). Ensimmäisenä askeleena on ymmärtää aliedustettujen ryhmien tarpeita ja varmistaa, että työpaikka ja linjaukset ottavat heidät huomioon.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ESO toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

 • ESO on houkutteleva työpaikka kaikenlaisille työnhakijoille käyttäen työnhakuilmoituksissa kieltä, joka kannustaa hakemaan monista eri ihmisryhmistä, ja osallistuu rekrytointimessuille, jotka keskittyvät aliedustettuihin ryhmiin. Tulevaisuudessa ESO varmistaa, että rekrytointiprosessin jokainen vaihe hakuilmoituksesta haastatteluihin on saavutettava kaikille, mukaan lukien vammaiset työnhakijat;
 • Varmistaa valitsijaryhmien monimuotoisuus ennakkoluulojen vähentämiseksi ja kouluttaa valitsijaryhmien jäsenet tunnistamaan nämä ennakkoluulot;
 • Tarjoaa palkkauksesta vastuussa oleville johtajille syvällisempää koulutusta monimuotoisuus- ja inkluusiotietoisuuteen ja tiedostamattomiin ennakkoluuloihin;
 • Monimuotoisuuden huomioiminen rekrytoinnissa nostamalla esiin hakijoita, jotka täyttävät työnhakuilmoituksessa ilmoitetut välttämättömät vaatimukset ja jotka tuovat ryhmän monimuotoisuuteen lisäarvoa;
 • Kannustaa observatorioiden teknisiä palveluita tarjoavia urakoitsijoita lisäämään monimuotoisuutta omassa henkilöstössään.

Strateginen prioriteetti: oikeudenmukaisuus

ESO on sitoutunut selvittämään ja asteittain pienentämään ja hävittämään mahdollisia epäoikeudenmukaisuuksia palkoissa, edistymismahdollisuuksissa ja urakehityksessä, jotka vaikuttavat joihinkin ihmisryhmiin (esim. naisiin).

Tämän saavuttamiseksi ESO:

 • kerää, analysoi ja tuottaa aineistoa lähtöpalkasta ja urakehityksestä eri sukupuolien osalta (ja tulevaisuudessa myös muissa kategorioissa);
 • kehittää johtajuutta ja mentorointiohjelmia naisille. Mentorointiohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia aliedustettuihin ryhmiin kuuluville johtajille tavata ylemmän tason johtajia, joilla voi olla samanlainen tausta;
 • arvioi tämänhetkiset käytännöt tunnistaakseen osaamista ja kehittää tapoja tukea monimuotoista henkilöstöä, erityisesti naisia, kohti korkeamman tason työtehtäviä.

Strateginen prioriteetti: inkluusio

ESO on sitoutunut:

 • luomaan vastaanottavan ympäristön sekä mahdollistamaan henkilöstön tehokkaamman ja turvallisemman työskentelyn edistyksellisempien työn ja vapaa-ajan tasapainottamista tukevien toimintatapojen avulla ja keskittymällä psykologisesti turvallisen ympäristön rakentamiseen;
 • ymmärtämään vammaisten työntekijöiden, myös niiden, joiden vamma ei ole näkyvä, tarpeita ja tarjoamaan sopivia sopeutustoimia;
 • ottamaan lämmöllä vastaan eri kulttuureista ja kansallisuuksista peräisin olevaa henkilökuntaa ja vierailijoita, ja edistämään kulttuuristen erojen tiedostamista ja ymmärrystä ESOn henkilöstön sisällä lisätäkseen hyväksyntää ja inkluusiota.

Tämän saavuttamiseksi ESO seuraa ohjeita ja käytänteitä, jotka edistävät turvallista työympäristöä kaikille työntekijöille. Tämä pitää sisällään:

 • kattavan perehdyttämisen ja kotouttamisen kaikille työntekijöille ja asiamiehen palvelujen tarjoamisen;
 • kunnioittavat työpaikkakäytänteet, jotka tukevat kaikesta sopimattomasta käytöksestä, mukaan lukien häirinnästä ja syrjinnästä, vapaan työympäristön rakentamista, sekä psykologisen turvallisuuden edistämisen;
 • hyvän työelämän ja vapaa-ajan välisen tasapainon tukemisen, kuten perheystävällisten käytänteiden toteuttamisen ja juostavien työtapojen sallimisen.

Tulevaisuudessa ESO ottaa käytäntöön myös toimintatapoja, jotka tukevat inklusiivista ympäristöä vammaisille, myös näkymättömästi vammaisille, työntekijöille. Näitä on esimerkiksi:

 • tietoisuuspuheiden järjestäminen ESOn tiloissa Saksassa ja Chilessä;
 • vammaisuusyhteyshenkilöiden tunnistaminen, nimittäminen ja kouluttaminen, jotta he voivat tarjota epämuodollista ja luottamuksellista neuvontaa vammaisille työntekijöille ja tarjota suosituksia sopivista sopeutuksista heidän tarpeisiinsa vastaten;
 • kaikkien ESOn tilojen fyysisen esteettömyyden arviointi.

Näiden aloitteiden ja toimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi ja monimuotoisemman, inklusiivisemman ja oikeudenmukaisemman organisaation tukemiseksi ESO raportoi edistymisestä neuvostolleen vuosittain.