ESO ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Develogpent Goals, SDG:t) tarkoituksena on hävittää köyhyys, parantaa ihmisten elämää, suojella ympäristöä ja varmistaa rauha ja oikeudenmukaisuus, mikä johtaa kestävään tulevaisuuteen kaikille. Nämä tavoitteet vaativat kaikilta mailta ja sidosryhmiltä yhteistyötä ja sellaisten strategioiden toimeenpanoa, jotka parantavat terveyttä ja koulutusta, vähentävät epätasa-arvoa, käsittelevät ilmastonmuutosta ja edistävät talouskasvua.

Yhdessä 16 jäsenmaan, isäntä- ja partnerimaa Chilen ja strategisen kumppanin Australian kanssa ESO tukee YK:n SDG:iden saavuttamista kolmessa ulottuvuudessa: taloudellisessa, yhteiskunnallisessa ja ympäristöllisessä. ESOn tehtäviin kuuluu suunnitella, rakentaa, ylläpitää ja käyttää observatoriotiloja, jotka auttavat lisäämään tietoamme maailmankaikkeudesta, ja vaalia kansainvälistä yhteistyötä tähtitieteessä. Tämän tehtävänkuvauksensa kautta ESOlla on rooli YK:n asettamien tavoitteiden saavuttamisessa edistämällä tieteellistä tutkimusta ja tukemalla koulutusaktiviteetteja kaikilla tasoilla kestävällä tavalla.

Miten ESO osallistuu SDG:iden saavuttamiseen?

Kestävän kehityksen tavoitteita on 17 ja ne on kuvattu kokonaisuudessaan YK:n näille omistetulla sivustolla. Ne tavoitteet, joita ESO edistää, liittyvät koulutuksen laadun parantamiseen, pyrkimykseen monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja inkluusioon koulutukseen, tieteeseen ja tekniikkaan liittyvissä konteksteissa, teknologiaan, innovaatioihin, rauhanomaiseen tieteelliseen yhteistyöhön sekä ympäristöön ja kestävyyteen. Klikkaa jotain alla olevista värillisistä symboleista saadaksesi esimerkkejä ESOn aloitteista ja toimista, jotka edistävät kyseistä tavoitetta.

 

 

 

Terveyttä ja hyvinvointia (SDG 3)

ESO edistää kolmatta SDG:tä, taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille, puolustamalla pimeän yötaivaan säilyttämistä ja mahdollistamalla lääketieteen sovelluksiin käytettävän teknologian kehittämisen.

Pimeän ja hiljaisen taivaan suojeleminen

Pimeän taivaan säilyttäminen on tärkeää muustakin kuin tähtitieteen tutkimuksen näkökulmasta. On olemassa runsaasti tieteellistä kirjallisuutta valosaasteen vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Esimerkiksi vuoden 2017 Nobelin lääketieteen ja fysiologian palkinto annettiin henkilöille, joiden tutkimuksen mukaan ihmisten sisäinen kello vaatii luonnollisen valorytmin ja pimeän taivaan toimiakseen kunnolla. Keinotekoinen valo on yhdistetty matalaan melatoniinin tasoon, joka voi johtaa terveysriskeihin. Lisäksi tieteellisten tutkimusten mukaan keinotekoinen valo lisää masennuksen, univaikeuksien, ylipainon ja syövän riskiä.

Pimeä yötaivas on myös ihastelun, koulutuksen, tieteen popularisoinnin ja erilaisten yhteisöjen kohteena, sekä tähtien katselulla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Tähtien katselusta on osoitettu olevan hyötyä ihmisten hyvinvointiin kasvattamalla positiivisia tunteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta luonnon kanssa. Aktiivisesti tukemalla pimeän taivaan suojelemista ESO, yhdessä muiden observatorioiden ja Chilen valtion kanssa, vaikuttaa omalta osaltaan terveyteen kaikkialla maailmassa.

Lue lisää aiheesta ja ESOn aloitteista Pimeä ja hiljainen taivas -sivulta.

Lääketieteelliset sovellukset

EU:n rahoittaman ATTRACT-hankkeen kautta saksalainen innoFSPEC-instuutti siirtää tähtitieteen teknologiaa ESOn Very Large Telescope kaukoputken MUSE integral field spectrograph-instrumentista syövän diagnosointityökaluihin.

Hyvä koulutus (SDG 4)

ESOlla on merkittävä rooli varhaisen uravaiheen tähtitieteilijöiden, astrofyysikoiden, insinöörien ja tiedeviestijöiden koulutuksessa ympäri maailmaa. Koulutusta tehdään erilaisten ohjelmien ja aloitteiden kautta. Näitä ovat mm. opiskelu-, työskentely- ja työharjoittelumahdollisuudet ja kesäkauden kestävät tutkijaohjelmat. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ESO on kouluttanut yli 260:a tieteen ja tekniikan opiskelijaa yli 40 maasta, yli 90:ä tiedeviestinnän, graafisen suunnittelun, tähtitieteen, tekniikan ja hallinnon harjoittelijaa ja toiminut paikkana yli 150 tähtitieteen ja tekniikan tutkijatohtorille yli 30 maasta.

Garchingissa, Saksassa sijaitsevan ESO Supernova planetaario & vierailijakeskuksensa kautta ESO tukee ja lisää tieteellistä lukutaitoa yhteiskunnassa sekä innostaa lapsia ja nuoria tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan (STEM) pariin. Tilat pitävät sisällään planetaarion ja 2200 m2 näyttelytilaa. Vierailijat voivat käydä katsomassa planetaarioesityksen, osallistua opastetuille kierroksille, käytännönläheisiin, opettavaisiin työpajoihin (kouluryhmille) ja moniin muihin kulttuuri- ja tiedetapahtumiin. Avautumisensa jälkeen keväällä 2018 keskuksella on ollut noin 70 000 kävijää vuosittain. Heistä n. 50 000 katsoo planetaarioesityksen, joista jokainen pitää sisällään myös live-osuuden, joka kannustaa ja mahdollistaa vieraiden itsenäisen tähtitaivaan tutkimisen. Laaja vuorovaikutteinen näyttely on ilmainen ja on arvioitu, että noin 20 000 kävijää vuodessa tulee pelkästään tutustumaan siihen. Aktiviteettien lippujen hinnat Supernovassa pidetään niin alhaisina kuin mahdollista, millä pyritään varmistamaan, että opetus on helposti saavutettava ja tuetaan elinikäistä oppimista.

Supernovan tarjoama koulutuksellinen ohjelma tarjotaan maksutta ja on avointa kaikille pakollisille koulutuksen tasoille esiopetuksesta toisen asteen loppuun. Oppilaita ja heidän opettajiaan vuosittaisista kävijöistä on yli 9000. Tyypillisenä vuonna heitä tulee yli seitsemästä maasta, ja he osallistuvat vähintään osaan koulutuksellisesta ohjelmasta. Tämän lisäksi 350 opettajaa ja kouluttajaa osallistuu vuosittain ammatillisiin täydennyskoulutuksiin.

ESO tukee myös muita organisaatioita tähtitieteen opetuksessa tarjoamalla avoimia materiaaleja, jotka mahdollistavat tähtitieteen kiehtovan sisällön jakamisen eri yksiköissä ympäri maailman niin monimuotoiselle yleisölle kuin mahdollista.

Chilessä, missä observatoriot sijaitsevat, ESO rahoittaa tähtitieteen postdoc-ohjelmia Chilen akateemisissa instituutioissa ja tarjoaa opiskelumahdollisuuksia ESOn toimistolla Santiagossa Chilen yliopistojen opiskelijoille. Näihin koulutuksiin osallistuttuaan nuorilla ammattilaisilla on tosielämässä tarvittavat taidot esimerkiksi datatieteisiin, ohjelmointiin ja/tai koneoppimiseen liittyen. Tämä mahdollistaa heille siirtymisen työurille, jotka liittyvät esimerkiksi avaruustutkimuksen, tekniikan, informaatioteknologian, opetuksen, yrityskehityksen, projektijohtamisen tai median ja viestinnän pariin.

ESO myös edistää laadukasta opetusta jakamalla kaukoputkillaan saadut havainnot julkisesti. Petatavun kokoinen ESOn tiedearkisto sisältää ESOn kaukoputkilla kerättyä avointa dataa, jota voidaan käyttää tutkimuksessa tai koulutuksessa. ESOlla on myös kattava kuvien ja videoiden tietokanta. Julkaisemalla nämä aineistot ilmaiseksi ESO varmistaa, että yleisöt kaikkialla, opettajista lapsiin, voivat kokea maailmankaikkeuden ihmeet.

 

Sukupuolten tasa-arvo ja eriarvoisuuden vähentäminen (SDG:t 5, 10)

ESO on sitoutunut oikeudenmukaisuuteen, monimuotoisuuteen ja inkluusioon ja uskoo, että tähtitieteen koulutus ja tutkimus voivat olla välineitä naisten voimaannuttamiseen ja inspiroimiseen kaikkialla maailmassa ja eritaustaisten ihmisten välisen yhteistyön edistämiseen.

ESOn monimuotoisuus- ja inkluusiokomitea neuvoo ESOn hallintoa tavoitteissa, linjauksissa ja hyvissä käytänteissä, jotka liittyvät kaikkiin monimuotoisuuden puoliin. ESOn ulkopuolella organisaatio on GENERA-verkoston (Gender Equality Network in Physics in the European Research Area) jäsen ja edistää fysiikan alalla sukupuolten tasa-arvoon liittyvää maailmanlaajuista yhteistyötä eri organisaatioiden, yhdistysten ja konsortioiden välillä. Lisää tietoa komitean toiminnasta ja yleisesti ESOn monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja inkluusioon liittyvistä toimista löydät sille suunnatulta sivulta.

Hankkeet Chilessä

ESO ja YK:n tasa-arvojärjestö UN Women allekirjoittivat vuonna 2020 aiepöytäkirjan tavoitteenaan arvioida sukupuolten välistä eroa STEM-aloilla keskittyen luomaan koulutusmahdollisuuksia naisille, erityisesti Chilen Antofagastan alueella. Antofagasta on ESOn Paranalin observatoriota lähin kaupunki ja ESOn tukitoimistot sijaitsevat siellä.

Tämän sopimuksen alla ESO on osallistunut Second Chance -ohjelmaan (Tu Oportunidadkouluttamalla Paranalissa naisten ryhmää tähtitieteessä olennaisten teknologian taitojen osalta, kuten suurten kaukoputkien peilien päällystämistä. Tarkoituksena on antaa heille aikaisempaa laajemmat työmahdollisuudet.

Lisäksi ESOn työntekijät osallistuvat LIQCAU: + Mujeres en Ingeniería-projektiin, jota Antofagastan yliopistot johtavat.

Talous, teknologia ja innovaatio (SDG:t 8 ja 9)

ESO panostaa tekniikkaan, tieteeseen ja innovointiin suunnittelemalla ja kehittämällä kaukoputkia ja huippuluokan instrumentteja. Uusi teknologia pitää sisällään tähtitieteen teknologiaa liittyen optiikkaan, tekniikkaan ja mantereidenväliseen datansiirtoon, lääketieteen ja kuvantamisen teknologiaa sekä sensori- ja tunnistinteknologiaa.

ESOn henkilöstö on kehittänyt esimerkiksi aktiivista optiikkaa, joka tekee ESOlle ja muille observatorioille suurten ja optisesti tarkkojen pääpeilien rakentamisen mahdolliseksi. ESOn panos oli myös korvaamaton kehitettäessä adaptiivisen optiikan järjestelmiä ja teknologiaa, jonka avulla maan päällä sijaitsevat observatoriot pystyvät ottamaan erittäin tarkkoja kuvia. Tekniikka käyttää peilejä, joiden muotoa voi muuttaa, sekä lasereita ja sensoreita korjaamaan ilmakehän aiheuttamaa kuvan sumeutta.

Tähtitieteen teknologian johtavana organisaationa ESO luo uusia markkinoita ja työmahdollisuuksia, teollista yhteistyötä sekä myötävaikuttaa taloudellisesti yhteiskuntaan. Kuten asialle omistetussa raportissa ’ESOn hyödyt yhteiskunnalle’ kuvataan, ESOn taloudellinen vaikutus on moninaista: suora teollinen hyöty tavarantoimittajille, taloudelliset ja innovaation vaikutukset, parantunut asiantuntemus sekä uusien työpaikkojen ja kerrannaisvaikutusten synty tietyissä maissa. Esimerkiksi ESOn rakenteilla olevan Extremely Large Telescope (ELT) -kaukoputken 1,3 miljardin euron rakennuskustannuksista yli 80% sijoitetaan sopimuksiin teollisuuden kanssa. Nämä sopimukset ovat suurimmaksi osaksi ESOn jäsenmaissa, tuottaen merkittävän teollisen tulon, luoden uusia työpaikkoja ja tukevat uusien teknologioiden ja asiantuntemuksen kehittymistä näissä maissa.

Avointa dataa avoimelle tieteelle

ESO on ajanut tähtitieteen avoimen datan standardien ja tieteen eettisten arviointien prosessien kehittämistä, ja on osallisena avoimen tieteellisen datan European Open Science Cloud (EOSC) -hankkeessa. ESOlla itsellään on pitkät perinteet tästä aiheesta. Se tarjoaa aineiston käsittelyn työkaluja sekä kehittää ja ylläpitää tieteellisiä arkistoja, joissa sen Chilessä sijaitsevien telekooppien keräämää dataa on avoimesti saatavilla.

 

 

Ilmasto, ympäristö, kestävyys, puhdas energia ja elämä maapallolla (SDG:t 7, 11, 12, 13 ja 15)

Vaikkakin ESO tarjoaa tähtitieteilijöille parhaat työkalut ja mahdollistaa merkittävien tieteellisten löytöjen tekemisen ja hyödyttää yhteiskuntaa monilla tavoilla, se myös tarvitsee paljon resursseja ja on vaativaa ympäristölle. Tämän takia ESO ponnistelee pienentääkseen hiilijalanjälkeänsä ja ympäristövaikutuksiaan. 

Yksi olennaisimmista tavoista, joilla ESO hillitsee ympäristövaikutuksiaan on observatorioiden käyttämä uusiutuva energia. ESOn tilat La Sillassa ja Paranalissa Chilessä käyttävät puhdasta, uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin paikkojen lähellä sijaitsevista aurinkopuistoista. Tavoitteena on kattaa 100% paikkojen käyttämästä energiasta näissä energiapuistoissa tuotetulla energialla. Kaikki ylimääräinen uusiutuva energia, jota ei tarvita tieteellistä tutkimusta varten, johdetaan Chilen sähköverkkoon.

Paranalin aurinkopuisto tuottaa tulevaisuudessa energiaa myös tulevalle Extremely Large Telescope, eli ELT-kaukoputkelle. Kun se on otettu käyttöön, puistosta tulee Chilen suurin uusiutuvaa energiaa tähtitieteelliselle observatoriolle tuottava aurinkopuisto.

ESO on sitoutunut pienentämään pitkänmatkan matkustamisesta syntyviä ympäristövaikutuksia hyödyntämällä laajasti videokokoustiloja. Tämä säästä jopa 800 tonnia CO2-ekv. vuodessa. ESO on myös pikkuhiljaa hankkiutumassa eroon polttomoottorillisista ajoneuvoista ja korvaamassa ne sähköautoilla. Tavoitteena on, että ESOn kaikki paikat ovat täysin fossiilivapaita. Lue lisää ESOn ympäristöaloitteista niille suunnatulta sivulta ’Ympäristön kestävyys ESOssa’.

Toinen tapa, jolla ESO osallistuu ympäristöllisesti kestävämmän planeetan rakentamiseen, on pimeän yötaivaan suojelemista edistävät aloitteet. On kattavia todisteita, että valoisalla yötaivaalla on negatiivisia vaikutuksia villieläimille ja se osaltaan kasvattaa ilmastojalanjälkeä. Lue lisää valosaasteesta ja ESOn toimista Pimeän ja hiljaisen taivaan suojelu-sivulta.

Rauhanomainen tieteellinen yhteistyö (SDG:t 16 ja 17)

Asiantuntijoiden tuominen yhteen on ollut olennainen osa ESOn toimintaa sen perustamisesta 1962 lähtien. Tavoitteena on ollut suurten tieteellisten löytöjen mahdollistaminen rakentamalla ja operoimalla tehokkaita observatorioita ja ylläpitämällä tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

ESO on alusta kansainväliselle yhteistyölle ja tieteelliselle diplomatialle, joka aktiivisesti kannustaa poliittiseen ja kulttuuriseen ymmärrykseen kansakuntien välillä. Se tuo maita yhteen ja luo tärkeää tieteellistä, teknistä ja poliittista kapasiteettia toteuttamaan sellaisia kunnianhimoisia teknisiä projekteja, jotka tuottavat lisää tietoa maailmankaikkeudesta, kannustavat innovaatioihin ja kasvattavat yhteiskunnan tietoisuutta maailmankaikkeudesta. 

Koska ESO on eurooppalaisen tähtitieteen keskiössä, sillä on vaikutusta eurooppalaiseen tiedepolitiikkaan. ESO on perustajajäsen European Intergovernmental Research Organisations -forumissa (EIROForum), joka tuo yhteen kahdeksan suurinta eurooppalaista tutkimusorganisaatiota, joilla on kattavaa asiantuntijuutta perustutkimuksesta ja suurten, kansainvälisten toimipaikkojen ja tutkimusprojektien hallinnoinnista. EIROForumin tavoite on yhdistää jäsenorganisaatioidensa resursseja, tiloja ja asiantuntemusta antaakseen tukea eurooppalaisen tieteen täyden potentiaalin saavuttamiseksi sekä teknisiltä että tieteellisiltä osin ja monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja inkluusion aiheisiin liittyvissä asioissa ja ongelmissa.

Lisäksi ESOlla on pysyvä paikka YK:n ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä valvovassa komiteassa ja ESO on tehnyt merkittäviä poliittisia toimia liittyen satelliittikonstellaatioiden vaikutukseen, pimeän taivaan säilyttämisessä ja Maan suojelussa asteroideilta. Jälkimmäiseen liittyen ESO on jäsen YK:n valtuuttamassa kansainvälisessä asteroidien varoitusverkostossa. Verkosto on maailmanlaajuinen yhteistyöhanke, joka pitää taivasta silmällä mahdollisesti Maata uhkaavien asteroidien varalta.